Booking self storage Form

Contact

Month

รายละเอียดสิ่งของที่ต้องการเก็บ

(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายการสิ่งของ)
List width
(m.)
long
(m.)
height
(m.)
quantity หมายเหตุ
ที่นอน 5 ฟุต 0.8 1 1 1 ถอดแยกชิ้นได้
เสื้อผ้า (แขวน + พับ) - - - 300 (แขวน 200 พับ 100 ชุด)
เตียงนอนไม้ + ที่นอน 6 ฟุต 1 ถอดแยกชิ้นได้
List width
(m.)
long
(m.)
height
(m.)
quantity หมายเหตุ

วัสดุบรรจุหีบห่อ

(หากต้องการวัสดุบรรจุหีบห่อ กรุณาระบุในตารางด้านล่าง)
ราคากล่องและวัสดุบรรจุหีบห่อ
รูปตัวอย่าง รายละเอียดวัสดุบรรจุหีบห่อ บาท/หน่วย จำนวนที่ต้องการ
กล่อง 1 คิว (กล่องขนาดเล็ก กว้าง 29.3 ยาว 39.3 สูง 28.6 ซม.) 30
กล่อง 3 คิว (กล่องขนาดกลาง กว้าง 41.9 ยาว 43.4 สูง 44.7 ซม.) 50
กล่องเอกสาร (กล่องขนาด กว้าง 30.5 ยาว 50.8 สูง 38.1 ซม.) 50
กล่องนอน (กล่องขนาด กว้าง 52.5 ยาว 97.7 สูง 23.9 ซม.) 80
กล่องแขวนและเหล็กแขวน (กล่องขนาด กว้าง 50.0 ยาว 58.5 สูง 97.3 ซม.) 350
เทปกาวสีน้ำตาล หรือ เทปกาวใส 35
ปากกาไวท์บอร์ด 20
ราคากล่องและวัสดุบรรจุหีบห่อ (แบบแพ็คเกจ)
รายละเอียดวัสดุบรรจุหีบห่อ บาท/แพ็คเกจ จำนวนที่ต้องการ
แพ็คเกจเล็ก
กล่อง 1 คิว (กล่องขนาดเล็ก) : 4 ใบ
กล่อง 3 คิว (กล่องขนาดกลาง) หรือ กล่องเอกสาร : 4 ใบ
เทปกาวสีน้ำตาล หรือ เทปกาวใส : 1 ม้วน
300
แพ็คเกจกลาง
กล่อง 1 คิว (กล่องขนาดเล็ก) : 5 ใบ
กล่อง 3 คิว (กล่องขนาดกลาง) หรือ กล่องเอกสาร : 9 ใบ
กล่องนอน : 1 ใบ
เทปกาวสีน้ำตาล หรือ เทปกาวใส : 1 ม้วน
600
แพ็คเกจใหญ่
กล่อง 1 คิว (กล่องขนาดเล็ก) : 5 ใบ
กล่อง 3 คิว (กล่องขนาดกลาง) หรือ กล่องเอกสาร : 9 ใบ
กล่องนอน : 1 ใบ
เทปกาวสีน้ำตาล หรือ เทปกาวใส : 1 ม้วน
600
หมายเหตุ: ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%