จองบริการรับฝากของ

อัตราค่าบริการ
ประเภทกล่อง จำนวนกล่อง ระยะเวลาฝาก รวม (บาท)

กล่องกลาง
ขนาด 34.5 x 53.0 x 29.0 ซ.ม.
ปริมาตร 40 ลิตร

ระยะเวลา ค่าบริการ ประหยัด เฉลี่ยต่อเดือน
250 บาท - 250 บาท
600 บาท 20% 200 บาท
900 บาท 40% 150 บาท
1,500 บาท 50% 125 บาท
0

กล่องใหญ่
ขนาด 40.0 x 60.0 x 36.5 ซ.ม.
ปริมาตร 75 ลิตร

ระยะเวลา ค่าบริการ ประหยัด เฉลี่ยต่อเดือน
300 บาท - 300 บาท
750 บาท 17% 250 บาท
1.200 บาท 33% 200 บาท
1,800 บาท 50% 150 บาท
0


กล่องเสื้อผ้าแขวน

ขนาด 50.0 x 58.5 x 97.3 ซ.ม.
แขวนได้ประมาณ 30 ชุด

ระยะเวลา ค่าบริการ ประหยัด เฉลี่ยต่อเดือน
400 บาท - 400 บาท
1,050 บาท 12% 350 บาท
1,500 บาท 37% 250 บาท
2,400 บาท 50% 200 บาท
0

กล่องเอกสาร
ขนาด 30.0 x 50.8 x 38.1 ซ.ม.
บรรจุได้ประมาณ 7 แฟ้ม (แฟ้มดำขนาด 4 นิ้วตราช้าง)

ระยะเวลา ค่าบริการ ประหยัด เฉลี่ยต่อเดือน
50 บาท - 50 บาท
120 บาท 20% 40 บาท
180 บาท 40% 30 บาท
240 บาท 60% 20 บาท
0
ราคารวม 0 บาท

ข้อมูลการติดต่อ

 
บริการรับฝากจะเริ่มต้นในวันถัดไปหลังจากวันที่บริษัทได้รับกล่อง
กรุณาเลือกวันที่ให้ไปรับกล่องภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ส่งกล่อง
หากเกินหนึ่งสัปดาห์ สัญญาเช่าจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ช่องทางการชำระเงิน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เว็บไซต์หรือโมบายแอ็พพลิเคชั่น และผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การได้รับหรือใช้บริการใดๆ ของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกผันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องสิทธิของท่าน โปรดอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนใช้บริการ

 1. อัตราค่าบริการ
  1. กล่องพับ 250 บาท/เดือน
  2. กล่องมาตรฐาน 350 บาท/เดือน
  3. กล่องเสื้อผ้าแขวน 450 บาท/เดือน
  4. กล่องเอกสาร 50 บาท/เดือน
 2. ค่าจัดส่ง
  1. ค่าส่งกล่องเปล่า ฟรี
  2. ค่ารับกล่องบรรจุแล้ว ฟรี
  3. ค่าเบิกกล่อง/ส่งกล่องคืน 300 บาท สำหรับกล่องแรก + 50 บาทสำหรับกล่องถัดไป
  4. ค่ารับกล่องที่เบิกไป ฟรี หากรับภายใน 30 นาที หรือส่งกลับไปจัดเก็บ
  5. ค่ารับกล่องเปล่าคืนภายหลัง 300 บาท สำหรับกล่องแรก + 50 บาทสำหรับกล่องถัดไป
 3. ค่าบริการส่วนเกินมาตรฐาน
  1. ขึ้นบันไดเกิน 3 ชั้น 10 บาท/กล่อง/ชั้น นับจากชั้นที่ 4 ขึ้นไป
  2. ค่าจอดรถ ณ สถานที่รับ/ส่งกล่อง ผู้ใช้บริการเป็นผู้ออก
  3. เปลี่ยนที่อยู่ส่งกล่อง/รับกล่อง 10 บาท/กล่อง/กิโลเมตร วัดจากจุดที่แจ้งรับ/ส่งกล่องเดิม
  4. ยกเลิกนัดโดยไม่แจ้ง 24 ชม.ล่วงหน้า 500 บาท
  5. ผิดเวลานัดเกิน 30 นาที 500 บาท
 4. คำจำกัดความ
  1. บริการ หมายถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดให้
  2. ส่งกล่อง หมายถึงการนำกล่องเปล่าไปส่งให้
  3. รับกล่อง หมายถึงการไปรับกล่องที่บรรจุแล้วมาจัดเก็บตามระยะเวลาเช่า
  4. เบิกกล่อง หมายถึงการนำกล่องที่ฝากเก็บไว้ไปส่งให้ และมีกำหนดรับคืนเพื่อฝากต่อ
  5. คืนกล่อง หมายถึงการนำกล่องที่ฝากเก็บไปส่งคืนเมื่อหมดสัญญา โดยไม่มีการฝากเก็บต่อ
  6. กล่อง หมายถึงกล่องหรือลังพลาสติกที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ใช้บริการทำการบรรจุของใช้ส่วนตัว
  7. สินค้า หมายถึงกล่องหรือลังพลาสติก หรือสิ่งของภายที่บริษัทรับฝาก
 5. การลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
  1. ในการใช้บริการของบริษัท ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนและสร้างบัญชี โดยให้ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการต้องสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บข้อมูลดังกล่าว ไว้เป็นความลับ และไม่ให้ผู้อื่นนำมาใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบหรือเรียกใช้บริการ หากผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ใดก็ตาม เข้าถึงข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ และสามารถเรียกใช้บริการได้เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
  3. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่รับทราบหรือสงสัยว่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบของตนมีผู้อื่นรับรู้
  5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการให้เช่าช่วงต่อหรือขายบริการใดๆ ต่อบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม
 6. การจัดส่งกล่องและรับกล่อง
  1. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและประสานงานให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถนำส่งหรือรับกล่องได้อย่าง สะดวก ทั้งการจัดหาที่จอดรถและเปิดทางเข้าออก รวมถึงการเตรียมกล่องและบรรจุหีบห่อให้เสร็จสิ้น โดยนำมาวางไว้ในจุดที่ใกล้ที่สุดที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและอยู่ในระดับพื้นดินหรือใกล้กับลิฟท์ หากการรับ หรือส่งกล่องนั้นจำเป็นต้องใช้บันได้เกินกว่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทจะกำหนดอัตราค่าบริการ เพิ่มเติมโดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการดังกล่าวเป็นเงินสด
  2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมกล่องและบรรจุสิ่งของลงกล่องให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการขนส่ง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัท
  3. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบริษัทภายใน 24 ชั่วโมง หากพบความเสียหายต่อกล่องบรรจุที่บริษัทจัดส่งให้ทั้งก่อนและหลัง การรับฝาก หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับคุ้มครองความเสียหายใดๆ ภายใต้เงื่อนไข การรับประกัน
  4. การรับกล่องและส่งกล่อง ผู้ใช้บริการต้องอยู่ตามสถานที่ๆแจ้งไว้ ตามวันและเวลาที่กำหนด และได้รับการยืนยัน จากบริษัท เพื่อเซ็นเอกสารด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ใช้บริการเซ็นรับเอกสารแทน
  5. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่/วันเวลา โดยบริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดนัดเดิม ถือว่าผู้ใช้บริการผิดนัด ส่งผลให้การรับหรือส่งกล่องนั้นเป็นโมฆะ และผู้ใช้บริการจะต้องทำการนัดใหม่อีกครั้ง โดยชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
   1. เลื่อนนัดน้อยกว่า 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 300 บาท
   2. ไม่มีผู้รับตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ตกลง คิดค่าบริการ 300 บาท
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการจัดส่งหรือนัดรับของ หากมีเหตุอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ สภาพการจราจร หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือพนักงาน เช่น ภัยพิบัติหริอการจลาจล เป็นต้น
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับกล่องหรือสิ่งของที่ไม่เข้าข่ายในการให้บริการ โดยให้สิทธิพนักงานพิจารณา ตามความเหมาะสม ซึ่งหากกล่องหรือสิ่งของที่ไม่เข้าข่ายในการให้บริการเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกนัด ผู้ใช้บริการยินยอมจ่ายค่านัดรับส่งกล่องใหม่ ในอัตรา 300 บาท
  8. กล่องพลาสติกที่จัดส่งให้ผู้ใช้บริการนั้นมีไว้เพื่อนำมาจัดเก็บทางบริษัทเท่านั้น และผู้ใช้บริการมีหน้าที่นัดรับกล่อง ที่บรรจุแล้วกับบริษัท เพื่อให้บริษัทมารับกลับไปภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทนำกล่องมาส่งให้ตามวันและเวลา ที่ผู้ใช้บริการร้องขอ โดยในวันที่นัดรับกล่อง ผู้ใช้บริการต้องส่งมอบกล่องทั้งหมดตามที่บริษัทได้จัดส่งคืนให้แก่บริษัท
  9. หากผู้ใช้บริการเก็บกล่องไว้เป็นเวลามากกว่า 7 วัน บริษัทจะถือว่าการใช้บริการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในวันที่ 8 นับจากวันที่ได้ส่งกล่องให้แก่ผู้ใช้บริการ เสมือนว่าบริษัทได้เริ่มให้บริการรับฝากกล่องในคลังสินค้าตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว และการให้บริการจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับบริษัท
  10. หากกล่องสูญหายโดยมิใช่ความผิดของบริษัท ผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบชำระค่ากล่องในอัตรา 500 บาท/กล่อง
  11. หากพนักงานรอรับกล่องเกินกว่า 30 นาที บริษัทขอสงวนสิทธินัดรับในคราวต่อไป และเก็บค่าบริการ โดยถือว่าเป็นการ จัดส่งหรือรับกล่องครั้งใหม่ ในอัตรา 300 บาทสำหรับกล่องแรก และคิดค่าบริการเพิ่มในอัตรากล่องละ 50 บาทสำหรับ กล่องถัดไป
  12. หากผู้ใช้บริการต้องการเก็บกล่องเปล่าไว้ใช้ จะต้องชำระเงิน 500 บาทต่อกล่อง
  13. หากผู้ใช้บริการคืนกล่องเปล่า โดยไม่ทำการฝากกล่องกับทางบริษัท ในวันที่นัดรับกล่องมาเก็บ บริษัทขอสงวนสิทธิ คิดค่าบริการในการยกเลิกการใช้กล่อง กล่องละ 300 บาท
  14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดวันและเวลาในการส่งกล่องหรือรับกล่องตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลำดับการจอง ก่อนหลังตามระบบของบริษัท
  15. การรับส่งกล่องสามารถทำได้ตามที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานเท่านั้น บริษัทไม่รับส่งตามที่อยู่ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงงาน หรือสถานที่อื่นๆ
 7. ข้อจำกัด
  1. ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการในทางที่หลอกลวงหรือขัดต่อกฎหมาย
  2. ผู้ใช้บริการจะไม่ให้เช่าสิทธิหรือขายต่อบริการของบริษัทต่อบุคคลที่สาม หรือรับเป็นตัวแทนของบริษัท ไม่ว่าจะด้วย กรณีใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  3. ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามทำลายหรือแทรกแซงระบบการทำงานหรือการให้บริการของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์ และระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อและเข้าถึงบัญชีส่วนบุคคลหรือฐานข้อมูลของบริษัท
 8. ค่าบริการและการชำระเงิน
  1. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนใช้บริการ โดยต้องชำระเต็มจำนวนตามอัตราและช่องทางที่บริษัท กำหนด หรือตามที่ระบุในเว็บไซต์ เอกสารประกอบการขาย หรือในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  2. อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
  3. บริษัทอาจให้ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการชำระค่าบริการ และข้อมูลนี้อาจถูกใช้ในการเรียกเก็บ ค่าบริการในอนาคตโดยอัตโนมัติ หากมีการละเมิดข้อกำหนดใดๆที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  4. บริษัทรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Paysbuy และ PayPal
  5. วันที่เริ่มให้บริการ คือวันถัดจากวันที่บริษัทได้รับกล่องที่บรรจุแล้ว โดยผู้ใช้บริการเป็นคนกำหนดเรียกใช้บริการรับกล่อง โดยมีเอกสารการจองและการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย อนึ่ง หากผู้ใช้บริการไม่นัดรับกล่องคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ บริษัทนำส่งกล่องให้ จะถือว่าการให้บริการมีผลเริ่มต้น โดยอัตโนมัติในวันที่ 8 เป็นต้นไป
  6. การขยายกำหนดระยะเวลาการให้บริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันครบกำหนด การให้บริการ และเรียกเก็บค่าบริการภายใน 7 วันก่อนวันครบกำหนดการให้บริการ
  7. หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหลังจากครบกำหนดการให้บริการแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งกล่องคืนให้กับ ผู้ใช้บริการ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินค่าบริการที่ค้างจ่ายครบถ้วน
  8. ค่าบริการส่วนเกินจากที่กำหนดและตกลงกัน ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเต็มจำนวนให้กับพนักงานของบริษัท ภายหลังการใช้บริการทันที
  9. หากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการชำระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์บริการ ลูกค้าได้ที่ 02-379-4646 หรือส่งอีเมล์มาที่ boxstorage@jvkmovers.com บริษัทจะดำเนินการให้ท่านภายใน 30 วัน
  10. หากบริษัทไม่สามารถทำรายการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้ โดยมิใช่ความผิดพลาดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิคิดค่าเสียเวลาเป็นเงิน 500 บาทต่อรายการ
  11. หากท่านมีค่าบริการค้างชำระหรือการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสมบูรณ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิงดให้บริการจนกว่าจะได้รับชำระเงินที่ค้างจ่ายทั้งหมด และผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทกัก เก็บ ยึดหน่วง หรือเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบ
  12. หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าปรับ 500 บาท ทุกกำหนด 15 วัน
  13. หากผู้ใช้บริการติดค้างค่าบริการเกินกำหนด 90 วัน บริษัทมีสิทธิในการเปิดกล่องและนำทรัพย์สินออกไปจำหน่าย และบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการประมูลจำนวน 5,000 บาท รายได้จากการขายทรัพย์สินจะนำมาชำระค่าบริการ ค้างจ่ายและค่าจัดการของบริษัท รวมถึงค่าปรับและค่าจัดการประมูล โดยบริษัทจะคืนส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ทั้งหมดแก่ผู้ใช้บริการ อนึ่ง หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิเก็บเงินดังกล่าวไว้ทั้งหมด
  14. หากการจำหน่ายทรัพย์สินของผู้ใช้บริการไม่สามารถชำระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระทั้งหมด ผู้ใช้บริการยังมีภาระ ที่จะต้องชำระเงินที่ค้างให้กับบริษัทภายใน 7 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการภายในกำหนด บริษัทจะดำเนินการ ทวงถามโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทวงถามแต่เพียงผู้เดียว
  15. บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำทรัพย์สินของผู้ใช้บริการออกจำหน่ายโดยวิธีการและช่องทางใดๆ ที่จะทำให้ได้ราคา สูงสุด หากทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถขายได้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่มีมูลค่า และจำเป็นต้องดำเนินการทำลาย ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำลายแต่เพียงผู้เดียว
  16. ค่าบริการสำหรับการนำของไปทิ้งหรือทำลาย 300 บาท ต่อกล่อง โดยบริษัทจะต้องได้รับความยินยอม จากผู้ใช้บริการ
 9. ค่าปรับ
  1. ยกเลิกนัด1 300 บาท
  2. ไม่มาตามนัด 300 บาท
  3. กล่องเสียหายหรือสูญหาย 500 บาท
  4. ค่าปรับในกรณีที่ไม่ใช้บริการ2 500 บาท
  5. ชำระค่าบริการล่าช้า3 500 บาท
  6. ค่าใช้จ่ายในการประมูล4 5,000 บาท
  หมายเหตุ:

  1หากยกเลิกหรือเลื่อนนัดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
  2หากบริษัทส่งกล่องให้แล้วแต่ผู้เช่าไม่ใช้บริการฝากกล่อง
  3เก็บทุก 15 วันหลังจากเลยกำหนดชำระ
  4หลัง 90 วัน บริษัทยึดของเพื่อนำออกประมูลขาย

 10. ประกันภัย
  1. บริษัทจัดทำประกันภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีวงเงินประกันสูงสุด 5,000 บาทต่อกล่อง ตลอดระยะเวลาเช่า
  2. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อประกันภัยในวงเงินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่บริษัทจัดให้ได้ โดยมีอัตราเบี้ยประกัน 0.1% ต่อเดือน และมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาเช่า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายบริการลูกค้า หรืออีเมล์มาที่ boxstorage@jvkmovers.com
  3. ประกันภัยคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
   1. อัคคีภัย
   2. โจรกรรม
   3. อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งหรือระหว่างการลำเลียงขึ้นหรือลงจากรถ แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีดังต่อไปนี้
    1. การก่อการร้าย สงคราม จลาจล
    2. การสูญหายซึ่งไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุ
    3. กัมมันตรัสีหรือสารเคมี
    4. การสูญหายของข้อมูล ยกเว้นตัวสื่อหรือเครื่องที่ใช้ในการบรรจุข้อมูล
    5. การถูกขโมยโดยที่ไม่มีร่องรอยการบุกรุกพื้นที่จัดเก็บของบริษัท
    6. การแตกหัก บุบ บิ่น ขีดข่วน ในระหว่างที่อยู่ในกล่องอยู่ระหว่างการฝากในคลังของบริษัท
    7. น้ำท่วมหรือน้ำรั่วภายนอกอาคารที่จัดเก็บของบริษัท
    8. ภัยธรรมชาติ อาทิเช่น แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
    9. การเกิดเชื้อราและความชื้น
    10. สิ่งของต้องห้ามหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจัดเก็บสินค้า

    ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่บริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรอก และแจ้งขั้นตอนการเคลมให้ทราบ โดยบริษัทจะประสานงานกับบริษัทประกันภัยโดยตรง เมื่อบริษัทได้รับการชดใช้ จากบริษัทประกันภัยแล้ว จะดำเนินการชดใช้ให้ผู้ใช้บริการต่อไปโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ให้กับผู้เช่า หากบริษัทประกันภัยปฎิเสธความคุ้มครองให้กับท่าน และในกรณีที่บริษัทประกันชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นบางส่วนหรือไม่เต็มจำนวนที่คุ้มครอง ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องส่วนต่างจากบริษัทเพิ่มเติม

 11. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าความคุ้มครองของกรมธรรม์ ประกันภัย โดยรวมถึงกรณีที่สายรัดกล่องถูกตัดหรือเสียหาย
  2. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่ทราบถึงมูลค่าของสิ่งของที่รับฝากหรือจัดเก็บไว้ และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการจัดหา ประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิ่งของที่รับฝากหรือจัดเก็บตามมูลค่าที่สมควร
  3. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับคืนจากการฝากหรือจัดเก็บกับบริษัท หากพบว่ามีความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันและเวลา ที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการตรวจสอบกล่อง หรือสิ่งของที่อยู่ภายใน โดยอาจถ่ายรูป หรือหาหลักฐานก่อนการส่งเคลมประกัน
  4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ห่อหุ้มสิ่งของๆตัวเองก่อนใส่ลงในกล่องที่บริษัทจัดส่งให้อย่างเหมาะสมสำหรับการขนส่ง และจัดเก็บ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายต่อสิ่งของ อันเนื่องมาจากการบรรจุหีบห่อ ที่ไม่เหมาะสม หรือการเสื่อมสภาพของสิ่งของอันเนื่องมาจากการจัดเก็บเมื่อระยะเวลาผ่านไป
  5. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ความคุ้มครองสูงสุดสำหรับประกันภัยที่บริษัทจัดให้มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ต่อกล่อง หรือต่อชิ้น ไม่ว่าจะเคลมประกันได้หรือไม่ก็ตาม และบริษัทหรือผู้ใช้บริการมีหน้าที่แสดงหลักฐานความเสียหาย หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ ประกอบกับราคาปัจจุบันของทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึงค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานด้วย
 12. การเริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน

  การรับประกันของบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่ทางทีมงานของบริษัทเข้าไปรับกล่องที่ผู้ใช้บริการฝากเก็บ จนกระทั่งนำส่งกล่องคืน ให้แก่ผู้ใช้บริการ หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ตรวจเช็คและเซ็นรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว การรับประกันจะถือว่าสิ้นสุดลง หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ทางทีมงานของบริษัทเปิดกล่องโดยทันที หรือผู้ใช้บริการประสงค์ให้บริษัทมารับกล่องเปล่า ในภายหลัง บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว และการรับประกันถือว่าสิ้นสุดลง ณ วันและเวลา ที่ได้ส่งมอบกล่องคืน

 13. การชดใช้ความเสียหาย

  บริษัทจะนำสิ่งของที่ได้รับความเสียหายไปซ่อม เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม ในกรณีที่ ไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะจัดหาสิ่งของซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเพื่อทดแทน ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมหรือทดแทนได้ บริษัทจะชดใช้เป็นเงินสดตามมูลค่าหรือราคาประเมิน ณ วันที่ทำการขนย้าย แต่ไม่รวมมูลค่าสินค้าที่เป็นเซ็ทหรือเป็นคู่ ทั้งนี้ วงเงินความรับผิดชอบของบริษัทไม่เกิน 5,000 บาทต่อกล่อง

 14. การยกเลิกสัญญา
  1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้บริษัทนำส่งกล่องที่จัดเก็บไว้คืนให้ผู้ใช้บริการ และชำระค่าใช้จ่ายคงค้างทั้งหมด
  2. บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการนี้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะคืนค่าบริการหากมีการชำระไว้ล่วงหน้า และจัดส่งกล่องคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
  3. บริษัทสามารถยกเลิกการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การให้บริการ จะมีผลยกเลิกโดยทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
   1. ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ
   2. ผู้ใช้บริการทำผิดข้อกำหนดใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
   3. เมื่อการบริการถูกยกเลิก ผู้ใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทส่งคืนกล่องที่รับฝากภายใน 15 วัน โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
 15. ทรัพย์สินทางปัญญา
  1. บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์และตราสัญลักษณ์ต่างๆ ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่อาจมีส่วนร่วมในการให้บริการหรือได้รับการกล่าวถึง
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่สามารถโอนถ่ายหรือนำไปใช้ส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาต
 16. ความเป็นส่วนตัว
  1. บริษัทจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์และในข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการนี้ ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากมีใจความสำคัญ ในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการไปใช้
  2. บริษัทอาจใช้บริการระบุตำแหน่งในการให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด ข้อมูลที่เก็บผ่านการบริการ ระบุตำแหน่งนี้จะได้รับการปกป้องและใช้เพื่อการให้บริการนี้เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการยินดีให้บริษัทนำไปใช้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 17. การว่างจ้างช่วง
  1. บริษัทอาจมีการว่างจ้างช่วงหรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้การบริการนี้ให้บุคคลที่สามเป็นผู้ดำเนินการ ตามความเหมาะสม
  2. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ภายใต้การบริการนี้ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด
  3. สัญญานี้ครอบคลุมถึงตัวแทนของผู้ใช้บริการหรือผู้รับบริการ รวมถึงญาติพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัว
 18. เหตุสุดวิสัย
  1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการให้บริการอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
  2. เหตุสุดวิสัยหมายถึง เหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือพนักงาน ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสงคราม การก่อการร้าย การโจมตี การจลาจล ไฟไหม้ พายุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การล้มเหลวของระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า การจราจร การปิดถนน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า
  3. บริษัทมีหน้าที่ต้องทำตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การให้บริการของบริษัทหยุดหรือสะดุดลงชั่วคราวได้ ทั้งนี้ บริษัทจะกลับมาให้บริการตามปกติ ทันทีที่ได้รับอนุญาต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการยกเลิกประกาศเตือนภัย
 19. ภาษาและกฎหมายที่ใช้คุ้มครอง
  1. การให้บริการใดที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์และระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความ ตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  2. หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดเอาข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยเป็นสำคัญ
  3. บริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
   1. โดยบริษัทจะประกาศและใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขตามที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อนึ่ง หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอยู่กับบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการล่าสุด ตามที่บริษัทประกาศไว้
   2. หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทสามารถใช้ยกเลิกการให้บริการได้
 20. การแจ้งเตือน
  1. การแจ้งเตือนหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ จะต้องได้รับเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่ boxstorage@jvkmovers.com
  2. วันและเวลาที่ได้รับการแจ้งตามระบบของบริษัท ผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ถือเป็นหลักฐาน ในการให้บริการ ยกเว้นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลักฐานจากระบบตอบรับว่าตนไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ส่ง
  3. การบริการผ่านระบบสื่อสารทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ อาจมีการล่าช้าหรือผิดพลาด โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบ กับข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากระบบสื่อสารขัดข้อง

หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ boxstorage@jvkmovers.com ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรักษา ความลับของข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่ได้รับจากท่าน และบริษัทอาจนำข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป