ข่าว

เจวีเค รับการตรวจติดตามการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
27 มิถุนายน 2563

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Re-assessment) ระบบ QMS, ISO 9001:2015 ให้กับบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่องและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้การรับรองต่อเนื่องอีก 3 ปี