ข่าว

JVK รับการตรวจประเมินระบบบริการงานคุณภาพ ISO 9001 version 2015
21 พฤศจิกายน 2559

บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อปรับมาตรฐาน ISO 9001 version 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผลการตรวจประเมิน ไม่พบข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินในครั้งนี้
ภาพ (จากซ้าย) : นายทัศนัย  องค์กบิลย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน, นายนริศ  ลาภสุนทรพิทักษ์ ผู้ตรวจประเมิน, นางสาวอรวรรณ วรนิจ SVP, และคุณเฉลิมพงศ์ ภูงาม ผู้ตรวจประเมิน