ข่าว

เจวีเค รับการตรวจประเมินการรับรองระบบคุณภาพการบริการขนย้ายระหว่างประเทศ FAIM Plus
18 กันยายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ต้อนรับ Mr. Jochen Heymans ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) จาก FIDI เข้าตรวจประเมิน Re-assessment การรับรองระบบคุณภาพการบริการขนย้ายระหว่างประเทศ FAIM Plus เพื่อต่อใบรับรองมาตรฐานการให้บริการอีก 3 ปี ซึ่งผลการตรวจผ่านไปด้วยดี