สมัครงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนุสรา เทียนมณี เบอร์มือถือ 086-305-9247 เบอร์โทรศํพท์ 02-379-4646
 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Exhibition
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  -  รับนโยบายและเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชา       
  -  จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า       
  -  จัดการนัดหมายลูกค้า และไปพบลูกค้า       
  -  จัดทำรายงานหลังไปพบลูกค้า        
  -  จัดทำรายงานการขาย        
  -  ประสานงาน Supplier ในการเปรียบเทียบราคาค่าบริการ และค่าเช่า       
  -  ประสานงาน Supplier เกี่ยวกับเครื่องมือ และพนักงานขนย้าย ในงาน Exhibition       
  -  ประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดหมาย วันและเวลาเพื่อเข้าพบ       
  -  ประสานงานกับแผนกบัญชี เพือออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, และใบกำกับภาษี

  คุณสมบัติ

  เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

  ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 

  ทักษะสามารถ ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

  สามารถใช้ Computer  Program Microsoft Office, Outlook  ได้

  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนอได้ดี

   

 • ตำแหน่งงาน
  เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
  สถานที่ทำงาน
  บจก.เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  รายละเอียดงาน
  • จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด
  • ควบคุมเอกสารคุณภาพกลางของบริษัทฯ ตามข้อกำหนด
  • จัดทำแผนการตรวจติดตามระบบคุณภาพประจำปี / เดือน
  • ทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน พร้อมสรุปผลการตรวจ
  • วิเคราะห์ปัญหา ,วิธีการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางการป้องกัน
  • ควบคุมเอกสาร ระบบ ISO 9001 : 2015

            คุณสมบัติ

            เพศ ชาย/หญิง

            อายุ 24 - 35 ปี

            การศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

            มีประสบการณ์ด้านระบบบริหารคุณภาพอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

            มีใบประกาศนียบัตรอบรมข้อกำหนด ISO9001 และประกาศนียบัตร Auditor 

   

 • ตำแหน่งงาน
  เจ้าหน้าที่การตลาด
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  รายละเอียดงาน

  1. ศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการตลาด
  2. หาข้อมูลจากการศึกษาเพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด
  3. วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาดกับทีมงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. วางแผนและนำเสนอการจัดทำงบประมาณสำหรับกิจกรรมการตลาด
  5. นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมการด้านตลาด
  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ
  7. ประสานงานหาช่องทางการสื่อสารการตลาดและ การทำ PR Marketing ทุกรูปแบบ

  ฯลฯ

  คุณสมบัติ

  - เพศ : ชาย / หญิง

  - อายุ 27-35 ปี

  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ควบคุมงานขนย้าย 2 ตำแหน่ง
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค (สำนักงานใหญ่) ถนนกรุงเทพกรีฑา
  รายละเอียดงาน

    -  วางแผนงานบรรจุหีบห่อ และงานขนย้ายตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
      - ควบคุมการปฏิบัติงานขนย้ายระหว่างประเทศ ( Export ) หรือ งานขนย้ายภายในประเทศ ( Local Move )
      - ประสานภายใน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า , ผู้ควบคุมสินค้าในคลัง , Sales  Moving  Consultant เป็นต้น
      - ประสานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน กรณีเก็บเงินจากลูกค้า ต้องนำส่งเวลาตามที่กำหนด
      - ควบคุมการทำงานของทีมงาน ( Packer , Driver )
      - เป็นวิทยากร / ผู้ฝึกสอน พนักงานบรรจุหีบห่อ และพนักงานขนย้าย ในการพัฒนาทักษะฝีมือ

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
  2. วูฒิ ม.6 - ปริญาตรี
  3. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ฟัง /พูด /อ่าน / เขียน ได้ในระดับดี หรือ มีความเข้าใจเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติเมื่อกรณีประสานงานตามสถานที่หน้างานต่าง ๆ
  5. ทำงานเป็นทีมและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี

 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขับรถคลังสินค้า
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานขับรถในเส้นทางกรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัด ตามใบมอบหมายงานในแต่ละวัน

  คุณสมบัติ

  - เพศ : ชาย

  - อายุ 25-36 ปี

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

  - มีความรู้และทักษะด้านการขับรถ / การปฏิบัติตามกฎจราจร / และมีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมลฑลเป็นอย่างดี

  - ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทุกประเภท