คุณภาพ

เจวีเค ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และเป็นสมาชิกขององค์กร FIDI (Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux) หรือสมาคมผู้ให้บริการขนย้ายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพกับบริษัทที่ผ่านมาตรฐานสากลเพียงรายเดียว ที่เป็นที่ต้องการของบริษัทข้ามชาติ โดย เจวีเค ได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงสุด คือ FAIM/ISO ซึ่งจะให้กับบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO ด้วยเท่านั้น

นอกจากนี้ เจวีเค ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนดของ IPPC ซึ่งเป็นมาตรฐานในการป้องกันการกระจายตัวของพืชและสัตว์ระหว่างประเทศ และยังเป็นสมาชิกขององค์การขนส่งทางอากาศ หรือ IATA cargo agent อีกด้วย